Archief voor Categorie Onderzoek

‘High Impact Learning that lasts’ (HILL)

In het tijdschrift voor talent- en managementontwikkeling (jaargang 24, nr1, 2016) wordt hierover gesproken. Aanleiding is een boek van Prof. Filip Dochy genaamd: ‘Bouwstenen voor High Impact Learning’ met de ambitieuze ondertitel: ‘Het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties‘. Opvallend vind ik dat het boek zowel regulier onderwijs als bedrijfsopleidingen als doel heeft; deze worden nogal eens naast elkaar gezet in plaats van elkaars verlengde. Blijkbaar doet Dochy dat vaker. De inleiding besluit ook met een verwijzing naar http://eapril.org: een Europese club die “promote practice-based research on learning issues in the context of initial, formal, lifelong and organisational learning with the goal to enhance practice“.

De mede auteurs (Inneke Berghmans, Anne-Katrien Koenen en Mien Segers)  lijken allemaal een link met deze Europese club te hebben, dan wel KU Leuven – de thuisbasis van Dochy. Met name Mien Segers bevind zich op een professioneel aanpalend vlak: “Mien Segers is hoogleraar Corporate Learning aan het departement Onderwijsresearch en -ontwikkeling van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht. Eerder was ze hoogleraar Onderwijsstudies aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zicht op leren op de werkplek, Assessment for Learning en leren en werken in teams in organisaties. Ze is editor van de EARLI Book Series New Perspectives on Learning and Instruction.”

Onderstaand Model wordt verder uitgewerkt in het boek!

Schermafbeelding 2016-05-15 om 14.36.13

Advertenties

Een reactie plaatsen

Professionalisering van leraren: robots of ruimte om te handelen?

Ik voel bij onze Academie een standaardisatie en evidence base wind waaien. Hoewel ik het toejuich dat er (altijd) kritisch gekeken wordt naar het uitgeven van overheidsgeld, heeft het mijns inziens ook zijn beperkingen. Dmv deze post vraag ik aandacht voor risico’s en onheusheden die er ontstaan als het rendements-denken doorslaat en doe dat met een verhandeling van Kelchterman over de professionaliteit van leraren van De Onderwijsraad.

Professionalisering van leraren: robots of ruimte om te handelen?

Dit is een van de vragen die Geert Kelchterman benoemt in zijn essay ‘De leraar als (on)eigentijdse professional’, welke gemaakt is in opdracht van de Nederlandse onderwijsraad. Kelchterman schetst in eerste instantie het huidige maatschappelijk klimaat waarin elke investering tot meetbaar resultaat moet leiden. Investeringen in het onderwijs moeten dus ook ‘accountable’ zijn. Met het paradigma meten-is-weten zijn dus “onderwijsstandaarden, standard-based testing, doorlichtingen, zelfevaluaties, maar ook internationale studies zoals PISA en TIMMS” in het leven geroepen. Het maximaliseren van effectiviteit kan er in deze redeneertrant toe leiden dat leermethoden tot alle details zijn uitgewerkt: wat er wanneer gezegd moet worden, welke oefening wanneer etc.

Deze evidence based teaching vorm leidt er toe dat ‘nadenken en oordelen – traditionele kenmerken van een professional’ worden ondergraven, aldus Kelchterman. Een van de peilers, te weten, autonomie van de professional, komt onder druk: ‘Door het ondergraven van de gedachte dat de professional zelfstandig kan en moet oordelen over een situatie om vervolgens te beslissen hoe er best gehandeld wordt, is de ‘professionaliteit’ die door het perfomativiteitsdenken wordt vooropgesteld of geïnstalleerd dus eigenlijk een de-professionalisering.’

Er is nog een ander probleem met evidence based leren die voor elk sociaal wetenschappelijk onderzoek geldt: de causale relatie tussen intentie en beoogd resultaat. Helaas is die in de praktijk moeilijk vast te stellen: is het de leermethode aan te rekenen of iets heeft gewerkt? De leraar? De lerende zelf misschien? Zijn/haar mede-lerende? Familie? Cultuur van de leeromgeving? Genen? Van alles een beetje een mix wellicht? – maar welke verhouding dan?

De vakspecifieke kant van professioneel bezig zijn als leraar splits hij in twee gebieden:

  • De persoon van de leraar. Hij splitst dat uit in zelfbeeld, zelfwaardegevoel, ‘de taakopvatting’, beroepsmotivatie en de eigen toekomstverwachtingen. Terecht staat Kelchterman hier in mijn optiek ook stil bij wat hij mooi noemt ‘een subjectieve onderwijstheorie’: een persoonlijke vertaling van hoe wat wanneer het beste werkt. Wat zich continue door ontwikkelt en onlosmakelijk met de persoon zelf verbonden is.
  • Lerarenprofessionaliteit. Centraal stelt hij daarbij het relationele van het vak: met de lerende, collega’s, onderwijsprofessionals, de leiding etc. Geënt op het relationele, blijkt volgens Kelchterman in de praktijk de professionaliteit ook gekarakteriseerd kan worden als: kennisgebaseerd, intentioneel en doelgericht, moreel verantwoordelijk, emotioneel niet onverschillig, politiek en gebaseerd op kwetsbaar oordelen.

In feite raakt de maatschappij-schets van Kelchterman alle professionals. Artsen, beleidsmakers, inspecteurs bij de Belastingdienst – hoe meet je dat die het goed doen? Ik snap dat een financiële crisis de roep op return on investment versterkt, maar laten we ons niet verliezen in quasi oplossingen als standaardisatie e.d. Het is simpelweg niet het gehele verhaal.

Een reactie plaatsen

lectoren.nl

Vandaag ben ik gestuit op www.lectoren.nl. Deze site heeft als ondertitel ‘forum voor praktijkgericht onderzoek’.
Ik heb even op Wikipedia moeten kijken wat nou precies een lector is. Het wordt daar omschreven als praktijkprofessor en op het forum zelf wordt ook nog gesproken over het aansturen van een kenniskring: aansturen van docenten die praktijkonderzoek doen. Dit betreft HBO instellingen.

De ontsluiting van onderzoek vindt ook plaats in de gedachte van open educatie en open acces waar ik eerder over schreef. Dit juich ik dus van harte toe.

Daarnaast ben ik ook op zoek naar zinvolle manieren om de belastingdienst als platform aan te bieden voor onderzoek. Zodanig natuurlijk dat dit een win-win is.
Er doen op dit moment 19 hogescholen aan mee. Dat lijkt wat weinig. Ronduit jammer is dat in dit lovenswaardige initiatief niet gelijk wordt opgetrokken met universiteiten. Nationaal gezien een gemiste kans.

Een reactie plaatsen

Competenties en ervaringen met onderzoek en leren

Op de hier eerder genoemde Lessen uit Onderzoek ben ik bij de workshop geweest van Jeroen Imants ‘Competenties voor en opbrengsten van onderzoekend leren’. De vraag is of een school/instelling er goed om en docent of een onderzoeker dat te laten uitvoeren. Zijn ervaring: een goede onderzoeker is geen goede docent en andersom; andere competenties dus. Hij noemde als voorbeeld statistische analyse. Wel maakte Jeroen inzichtelijk dat het wel zeer nuttig en motiverend werkt voor om een docent mee te laten doen in een onderzoek. Maar niet als trekker/hoofdonderzoeker dus.

Jeroen benadrukte ook het belang van een onderzoekshouding. Maar wat is dat? Hij acht een onderzoekshouding van toepassing als je persoonlijke theorieën en veronderstellingen expliciet maakt. Op die manier maak je het toetsbaar.

Tijdens de presentatie kwam ook het volgende onderzoeksmodel voorbij die mij erg aansprak omdat deze manier van opknippen helpt om specifiek te maken wat je wilt onderzoeken:

===========                ============               =========            ==========

Ontwerp van les             Uitvoeren van les          Leeractiviteit          Leerresultaat

en instructie                     en instructie

Een reactie plaatsen

Lessen uit Onderzoek

Dat is de pakkende titel geweest van een congres wat gister gehouden is. Ik had geen idee dat het zo groot opgezet zou zijn, maar er waren een paar honderd man. Het was een mix van leraren, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders van scholen. Een prachtige diversiteit die met name stilstond bij de vraag hoe binnen het onderwijs meer gewerkt kan worden aan en met wetenschappelijke kennis. Aan de ene kant heeft onderwijs veel met ideologie en opvattingen te maken over wat belangrijk is. Dat is vaak inclusief hoe je dat – natuurlijk in het belang van het kind/cursist – zou moeten bereiken. Aan de andere kant zou er toch ook wel eea getoetst mogen worden of iets werkt en daadwerkelijk effectief is voor de lerende. De aandacht voor ‘evidence based’ onderzoek binnen het leerveld is aantoonbaar groeiende.

De reden van mijn aanwezigheid was om te kijken hoe voor de Belastingdienst een wederzijds belang gevonden kan worden met de wetenschappelijke wereld; de Belastingdienst als proeftuin voor de wetenschap en wij krijgen meer evidence based onderzoek naar hoe we het best ons organisatie kunnen laten floreren. Hiertoe ben ik onder andere naar een presentatie geweest van het NWO. Deze club verdeelt de subsidies in Nederland voor onderzoek. De spreker was Wim Meijnen en hij legde uit dat het NWO (organisatorisch) onderscheidt maakt in fundamenteel, beleids en praktisch onderzoek. De fundamentele kant duidt zich met PROO, hetgeen staat voor Programmaraad voor het onderwijsonderzoek. De info is op www.nwo.nl/proo te vinden. Verder werd o.a. het tijdschrift didactief genoemd waarin informatie over het onderzoeksprogramma voren komt.

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: